onderwijs op maat

voor hoogbegaafde leerlingen

Wat zijn Cnopius Klassen?

Het wie, wat, waar en hoe van de Cnopius Klassen

lees meer

Hoogbegaafdheid

Wat verstaan we eronder en hoe gaan we ermee om?

lees meer

Kenniscentrum HB

Wat het Kenniscentrum HB voor ouders en leerkrachten kan betekenen

lees meer

Wie was Cnopius?

De geschiedenis van Lodewijk C. Cnopius

lees meer

Cnopius in het VO

Hoe verder na de basisschool?

lees meer

Kangoeroe Klassen

Voor leerlingen die grote sprongen maken

Sinds het bestaan van de Cnopius Klassen is nagedacht over een aanbod voor leerlingen uit groep 3 en 4. Deze leeftijdsgroep kent een aantal fundamentele verschillen met leerlingen uit groep 5 en hoger:

♦ Leerlingen zijn nog niet volop bezig met het 'schoolse' leren. Huiswerk en schoolwerk zijn niet aan hen besteed. Ze zijn nog meer ontdekkend de wereld aan het verkennen.

♦ Het vaststellen van Hoogbegaafdheid is lastig. Door de grote sprongen die jong kinderen in hun ontwikkeling doormaken is het niveau moeilijk vast te stellen. Een voorsprong kan het resultaat zijn van zo'n groeisprong. Dat kan ook voor het resultaat van een intelligentietest gelden. 

Om recht te doen aan deze verschillen is in 2014 gestart met de Kangoeroe Klassen voor leerlingen die grote sprongen maken. In de Kangoeroeklas komen wekelijks leerlingen uit groep 3 en 4 bij elkaar voor een uitdagend en verrijkend aanbod op hoog niveau. De doelgroep van de Kangoeroeklas zijn leerlingen die onvoldoende hebben aan het reguliere aanbod in de basisschool en grote ontwikkelingssprongen hebben laten zien vanaf het begin van de basisschool. Het zijn dus altijd al opvallende leerlingen geweest. Leerlingen uit de tweede helft van groep 3 en uit groep 4 kunnen door de school worden aangemeld voor deelname. De toelating wordt door het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid (KC HB) bepaald op basis van een dossier bestaande uit vragenlijsten van het SIDI3 protocol en toetsresultaten, een observatie en een gesprek met de leerling. Voor de toelating is geen intelligentieonderzoek nodig. Zie ook de pagina Screening en Toelating.

De drie kangoeroeklassen zijn ondergebracht in een lokaal van basisschool de Wieden, Beulakerwiede 4, 8033 CS Zwolle. De lestijden op donderdag en vrijdag zijn:

groep 1            08.45 – 10.45 uur

groep 2            11.30 – 13.45 uur

In groep 2 zitten leerlingen van de scholen met een continurooster. Ouders brengen en halen de kinderen.

 

Tijdens het inloop- en uitloopmoment is er gelegenheid voor informele sociale contacten. Dat zijn belangrijke momenten, omdat de Kangoeroeklas een zogenaamde peergroup is waarin ontwikkelingsgelijken elkaar ontmoeten.

Het programma dat in de Kangoeroeklassen wordt verzorgd, is aanvullend op het reguliere programma en sluit aan op de ondersteuning die de school biedt aan jonge leerlingen met de hulp van het KC HB. Er wordt thematisch gewerkt, gericht op denkprocessen. In de klas worden activiteiten uitgevoerd, waarbij samenwerking en vaardigheden worden geoefend. Huiswerk bestaat uit een denkvraag, waarop thuis, op school of in de bibliotheek een antwoord gezocht kan worden, dat wordt meegenomen naar de volgende les.

 

Door deelname aan de Kangoeroeklas wordt de lesstof in de eigen school ‘gecompact’. De leerling moet deze lestijd kunnen missen. Er blijven leerlingen die naast de Kangoeroeklas ook op school extra aanbod nodig hebben..

Het doelen van de Kangoeroeklassen zijn talentontwikkeling bij jonge leerlingen en het voorkomen van onderpresteren. De uitgangspunten zijn:

♦ Ook slimme kinderen hebben altijd instructie nodig

♦ Accent op het samenwerken met andere leerlingen

♦ Aandacht voor het proces; leren van fouten

♦ Eisen stellen bij opdrachten (niet altijd leuk)

Leerlingen in de Kangoeroeklassen worden gevolgd. Op basis van de ontwikkeling in de Kangoeroeklas en in de eigen school wordt bekeken of doorstroming naar de Cnopiusklas mogelijk is.