onderwijs op maat

voor hoogbegaafde leerlingen

Wat zijn Cnopius Klassen?

Het wie, wat, waar en hoe van de Cnopius Klassen

lees meer

Hoogbegaafdheid

Wat verstaan we eronder en hoe gaan we ermee om?

lees meer

Kenniscentrum HB

Wat het Kenniscentrum HB voor ouders en leerkrachten kan betekenen

lees meer

Wie was Cnopius?

De geschiedenis van Lodewijk C. Cnopius

lees meer

Cnopius in het VO

Hoe verder na de basisschool?

lees meer

Screening en toelating

 

Hier volgt een beschrijving van de screening van meer- en hoogbegaafde leerlingen, zoals die wordt toegepast door de scholen die zijn aangesloten bij het Kenniscentrum HB. Het kenniscentrum is, net als de Cnopius klassen, een onderdeel van het Dienstencentrum de Stroming. 

Scholen die lid zijn van het Kenniscentrum HB geven daarmee aan te (gaan) voldoen aan een aantal voorwaarden: 

♦ (Aanschaf en) toepassing van het SIDI protocol

♦ Scholen van al het personeel rond het thema ‘Hoogbegaafdheid’

♦ Verzorgen van een extra aanbod voor meerbegaafde leerlingen in de school, die via de screening in beeld komen

♦ De mogelijkheid bieden om leerlingen aan te melden voor het screeningstraject voor de Cnopius klassen, met zo nodig de afname van een intelligentieonderzoek

♦ De mogelijkheid bieden aan hoogbegaafde leerlingen om deel te nemen aan de Cnopius klassen

Scholen die lid zijn van het Kenniscentrum kunnen leerlingen aanmelden voor deelname aan de Cnopius Klassen en de Kangoeroe Klassen. Vanuit het Kenniscentrum wordt een bindend advies gegeven over de toelating.

 

Screeningsproces

Het hele proces van screening, aanmelding en toelating kent een aantal stappen en fasen:

 

Stap 1           Screening op school

Voor de herfstvakantie screent iedere leerkracht zijn groep met de jaarlijkse signaleringslijst uit het SIDI protocol. Hierdoor zijn meerbegaafde (en mogelijk hoogbegaafde) leerlingen in beeld.

 

Stap 2           Aanmelding voor de Cnopiusklas

De school (leerkracht met Interne Begeleider) besluit op basis van de screening en het meest recente Parnassys overzicht van niet-methodegebonden toetsen of leerlingen worden aangemeld bij het Kenniscentrum HB.

De Cnopius klassen hebben twee toelatingsmomenten: na de kerstvakantie en na de zomervakantie. Aanmelden is het hele jaar mogelijk. Voor elk toelatingsmoment is er sprake van deadlines, wegens de planning en verwerking van de onderzoeken, het samenstellen van de groepen en de communicatie met de ouders. Als die niet worden gehaald, dan is plaatsing van leerlingen in de Cnopius klas pas bij het volgende toelatingsmoment mogelijk.

Fase 1 – Leerkrachtvragenlijst en Parnassysoverzicht

Voor leerlingen met voldoende signalen (zie leerkrachtdiagnose) en een structurele voorsprong op rekenen en begrijpend lezen van minimaal een jaar, worden de leerkrachtvragenlijst en het Parnassysoverzicht aangeleverd bij het Dienstencentrum.

We hebben in het afgelopen jaren gemerkt dat een goede beoordeling van de Parnassys overzichten essentieel is. Het gaat daarbij om meer dan de hoge I-scores: leerlingen die in aanmerking komen dienen een structurele voorsprong van 10 dle te hebben op rekenen en begrijpend lezen. Bij wisselende resultaten en bij jonge leerlingen is het structurele karakter lastig waar te nemen. Dan wordt de school gevraagd om de leerling door te toetsen voor rekenen en begrijpend lezen tot een II-score wordt behaald. Deze toetsgegevens worden ook naar het DC gestuurd. Tot en met groep 5 zijn die doortoets-gegevens in ieder geval nodig en moeten ze in fase 1 meteen worden meegestuurd.

De orthopedagoog beoordeelt deze gegevens en plaatst de leerling al dan niet in fase 2. De school krijgt bericht per mail over het vervolg.

deadline aanleveren gegevens fase 1: voor de herfstvakantie of voor 1 april.

Fase 2 – SIDI3-formulieren voor ouders en leerling

Naar aanleiding van de plaatsing in deze fase vraagt de school aan de ouders om een vragenlijst in te vullen. Dit kan op papier of via een digitale invulsessie op school. De leerling vult (in aanwezigheid van de IB-er; niet de leerkracht!) de leerlingvragenlijst in.

IB-er en leerkrachten beoordelen de aanvullende informatie en mailen SIDI vragenlijsten (digitaal ingevuld) van ouders en leerling naar het DC.

De orthopedagoog beoordeelt de dossiers van de aangemelde leerlingen en stelt vast welke leerlingen voor een intelligentieonderzoek in aanmerking komen. De orthopedagoog zet ze op de definitieve lijst voor fase 3.

De school krijgt bericht per mail over welke leerlingen in aanmerking komen voor een intelligentieonderzoek en welke niet, met een argumentatie. De school informeert de ouders en vraagt ouders, als er een intelligentieonderzoek wordt afgenomen, het toestemmingsformulier te ondertekenen. Dit toestemmingsformulier wordt vervolgens naar het DC gemaild.

deadline aanleveren gegevens fase 2: voor 4 november of voor 14 april.

Fase 3 - Intelligentieonderzoek door het DC

Leerlingen worden ingepland voor intelligentieonderzoek door het DC. De school krijgt hierover bericht en stelt de ouders op de hoogte van het moment waarop het onderzoek gaat plaatsvinden.

Het kan voorkomen dat een leerling al eerder is onderzocht. In dat geval gelden speciale regels, die je hier kunt downloaden.

Rapportage en advisering wordt uiterlijk twee weken voor de kerst- cq. zomervakantie afgerond. Ouders ontvangen de rapportage en het advies per post; de school krijgt bericht over het advies per mail.

Stap 3           Inschrijving voor de Cnopiusklas

Bij een positief advies wordt een inschrijfformulier voor de Cnopius klassen meegestuurd naar de ouders.

In de laatste twee weken voor de vakantie worden de Cnopius klassen ingedeeld en krijgen de ouders hierover bericht, zodat afspraken over het vervoer kunnen worden gemaakt.

Informatieavonden over het traject en de Cnopiusklassen worden ieder jaar georganiseerd rond eind november, midden april en midden mei. Ouders van aangemelde leerlingen worden uitgenodigd.

 

Door de samenstelling van de groepen in augustus, is er in januari een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Er worden in januari geen nieuwe groepen gestart en ook gaan we geen leerlingen overplaatsen. Het gevolg is dat we de termijnen strikt hanteren.

Het kan voorkomen dat een aanvraag tot plaatsing in januari niet gehonoreerd kan worden. De school deelt dit voorbehoud met de ouders. In augustus worden zo nodig nieuwe groepen gestart, waardoor plaatsing (met een positief advies) wel mogelijk is.

 

 

Signalering van jonge leerlingen

Via de jaarlijkse screening kunnen ook in de lagere groepen leerlingen naar boven komen met een zeer grote voorsprong. We spreken nog niet van hoogbegaafdheid, omdat we vinden dat het vaststellen pas goed mogelijk is tussen 7 en 8-jarige leeftijd.

In de onderbouw betekent de signalering van leerlingen met een voorsprong dat er aanpassingen in het programma nodig zijn om de ontwikkeling niet te stagneren. Hierover kan advies aan het Kenniscentrum worden gevraagd.

Aanmelding voor de Kangoeroe Klas

Worden leerlingen in groep 3 en 4 gesignaleerd met een ontwikkelingsvoorsprong en waren dit bij de kleuters al opvallende leerlingen? Dan komen ze wellicht in aanmerking voor een plaats in de Kangoeroe Klas.

Hoe is de procedure? Aanmelden doet de school door de benodigde documenten digitaal op te sturen naar het Dienstencentrum. Die documenten zijn:

♦ een ingevulde leerkrachtvragenlijst uit SIDI3.

♦ een ingevulde oudervragenlijst uit SIDI3. Omdat de oudervragenlijst moet worden meegestuurd, zal duidelijk zijn dat de ouders op de hoogte moeten zijn van de aanmelding en dat ze deze ook ondersteunen.

♦ een Parnassysoverzicht met niet-methodegebonden toetsen, waarin ook de toetsgegevens van januari staan, aangevuld met doortoets-gegevens voor rekenen en begrijpend lezen.

De selectie van de leerlingen die worden toegelaten, wordt uitgevoerd door het Kenniscentrum HB. Op basis van bovenstaand dossier wordt bekeken of het om een potentiële Kangoeroe leerling gaat. Via een observatie in de klas en een gesprek met de leerling wordt bekeken of de leerling toelaatbaar is. Deze beoordeling vindt na de kerstvakantie en na de zomervakantie plaats.

Ook voor leerlingen die reeds bij ons zijn aangemeld, geldt dat (wanneer dit nog niet gebeurd is) doortoetsen noodzakelijk is.

Deadline aanleveren gegevens: 8 november en voor de zomervakantie