Betrokkenheid van ouders en leerkrachten

Betrokkenheid van ouders

We streven naar een nauw contact tussen ouders en leerkracht van de Cnopius groep. Als er thuis of op de eigen school iets speelt dan is het goed als de Cnopius-leerkracht dit weet. We gebruiken voor alle contacten e-mail. Het mailadres van de leerkracht wordt aan het begin van het schooljaar onder de ouders verspreid. De adressen van de ouders zijn via de inschrijving bekend. We vragen ouders om bij wijziging dit door te geven. Daarnaast vragen we elk schooljaar aan het begin van het schooljaar om de actuele gegevens met ons te delen om deze up-to-date te houden.

Reguliere contacten verlopen via gesprekken. Leerkrachten maken hiervoor twee keer per schooljaar een afspraak. Halverwege en aan het eind van het schooljaar speelt het rapport, dat leerlingen en leerkracht samen opmaken, een rol bij het gesprek. Als er eerder behoefte is voor een gesprek vanuit ouders of Cnopiusleerkracht kan er een extra afspraak gemaakt worden.

Aan het begin van het schooljaar worden ouders van nieuwe leerlingen uitgenodigd voor een informatieavond.

Van ouders wordt verder verwacht dat ze, wanneer een leerling hier behoefte aan heeft, ze begeleiding bieden bij het huiswerk. Daarnaast zijn de ouders verantwoordelijk voor het vervoer naar en van Cnopius.

Eens per schooljaar worden de ouders uitgenodigd voor een HB-café. Dat is een bijeenkomst van ouders met leerkrachten en adviseurs van het kenniscentrum. Er wordt van gedachten gewisseld over een thema met een relatie tot hoogbegaafdheid.

Verdere betrokkenheid is mogelijk door bijdragen aan thema’s die in de lessen van de Cnopius klassen aan de orde komen. Denk bijvoorbeeld aan de verzorging van workshops of het bezoek van een klas aan een bedrijf of instelling. We maken graag gebruik van uw netwerk!

Betrokkenheid van de eigen leerkracht

Over het algemeen krijgen de Cnopius-leerlingen jaarlijks een andere leerkracht op de basisschool. Leerkrachten kunnen, net als de ouders van de leerlingen, de informatieavond aan het begin van het schooljaar bezoeken. Tijdens deze informatieavond behandelen we het aanbod van Cnopius, maar er wordt ook aandacht besteed aan valkuilen en good-practice.

Voor de leerkrachten geldt verder hetzelfde als voor ouders: als er op school of in de klas iets speelt, dan is het goed dat de Cnopius-leerkracht hiervan via de mail op de hoogte wordt gesteld. Jaarlijks worden daarom de mailadressen van de leerkrachten verzameld en nemen de Cnopius-leerkrachten het initiatief in het contact.

In principe verwachten we de Cnopius-leerlingen iedere week. Als ze niet verschijnen, dan moet de Cnopius leerkracht hiervan op de hoogte zijn, om een zoektocht te voorkomen.

Als laatste verwachten wij dat de leerkracht de leerstof van de leerling compact, zodat de leerling buiten de Cnopius-ochtend, 2 uur de tijd heeft om te werken aan het schoolwerk wat wekelijks meegegeven wordt.